سنسور ماکروویو توکار SEF3

سنسور ماکروویو توکار SEF3

زاویه پوشش ۳۶۰ درجه

قابلیت تنظیم زمان ۱۰ ثانیه ±۲  تا ۱۵ دقیقه ± ۲

قابل نصب در ارتفاع : ۱٫۵ متر تا ۳٫۵ متر

محدوده آشکار سازی : ۱ متر تا ۸ متر تا دمای ۵۰ درجه سانتیگراد

توان ورودی :       ۱۱۰-۲۴۰ V/AC

توان فرکانسی : ۵۰/۶۰ HZ

توان خروجی : با لامپ کم مصرف

۲۰۰W (110-130 V/AC)

۳۰۰w ( 220-240 V/AC)

قابل نصب در چراغ و داخل سقف کاذب

سنسور مایروویو توکار SEF3

سنسور مخصوص چراغهای سنسوردار SEL6

سنسور مخصوص چراغهای سنسوردار SEL6

زاویه پوشش ۳۶۰ درجه

قابلیت تنظیم زمان ۱۰ ثانیه ±۲  تا ۱۵ دقیقه ± ۲

محدوده آشکار سازی :  ۹ متر در دمای ۲۴ درجه سانتیگراد

توان ورودی :       ۱۱۰-۲۴۰ V/AC

توان فرکانسی : ۵۰/۶۰ HZ

توان خروجی : با لامپ کم مصرف

۲۰۰W (110-130 V/AC)

۳۰۰w ( 220-240 V/AC)

سنسور مخصوص چراغهای سنسوردار SEL6

سنسور سقفی توکار هالوژنی با قطر ۸ مدل SEC01

سنسور سقفی توکار هالوژنی با قطر ۸ مدل SEC01

زاویه پوشش ۳۶۰ درجه

قابل نصب در ارتفاع :۲٫۲  متر تا ۴ متر

محدوده آشکار سازی : ۸ متر در دمای ۲۴ درجه سانتیگراد

توان ورودی :       ۱۱۰-۲۴۰ V/AC

توان فرکانسی : ۵۰/۶۰ HZ

قابلیت تنظیم زمان ۱۰ ثانیه ±۲  تا ۱۵ دقیقه ± ۲

توان خروجی : با لامپ کم مصرف

۲۰۰W (110-130 V/AC)

۳۰۰w ( 220-240 V/AC)

سنسور سقفی توکار هالوژنی با قطر ۸ مدل SEC01

سنسور ماکروویو سقفی هالوژنی مدل SEF1

سنسور ماکروویو سقفی هالوژنی مدل SEF1

زاویه پوشش ۳۶۰ درجه

محدوده آشکار سازی :قابل تنظیم ۲ متر – ۵ متر – ۸ متر – ۱۰ متر

توان ورودی :       ۱۱۰-۲۴۰ V/AC

توان فرکانسی : ۵۰/۶۰ HZ

قابلیت تنظیم زمان : ۱۰ ثانیه – ۱٫۵ دقیقه – ۱۰ دقیقه – ۱۵ دقیقه

۲۰ دقیقه – ۲۵ دقیقه – ۳۰ دقیقه – تا دمای ۵۰ درجه سانتیگراد

توان خروجی : با لامپ کم مصرف

۲۰۰W (110-130 V/AC)

۳۰۰w ( 220-240 V/AC)

قابل استفاده در مناطق بسیار گرم و شرجی

 

سنسور ماکروویو سقفی هالوژنی مدل SEF1

سنسور سقفی ماکروویو SEF2

سنسور سقفی ماکروویو SEF2

زاویه پوشش ۳۶۰ درجه

قابل نصب در ارتفاع : ۱٫۵ متر تا ۳٫۵ متر

قابلیت تنظیم زمان ۱۰ ثانیه ±۲  تا ۱۵ دقیقه ± ۲

محدوده آشکار سازی : ۱ متر تا ۸ متر تا دمای ۵۰ درجه سانتیگراد

قابل استفاده در مناطق بسیار گرم و شرجی

توان ورودی :       ۱۱۰-۲۴۰ V/AC

توان فرکانسی : ۵۰/۶۰ HZ

توان خروجی : با لامپ کم مصرف

۲۰۰W (110-130 V/AC)

۳۰۰w ( 220-240 V/AC)

سنسور سقفی ماکروویو SEF2

سنسور سقفی حضور SE09

سنسور سقفی حضور SE09

زاویه پوشش ۳۶۰ درجه

قابل نصب در ارتفاع :۲٫۲  متر تا ۶ متر

توان ورودی :       ۱۱۰-۲۴۰ V/AC

توان فرکانسی : ۵۰/۶۰ HZ

قابلیت تنظیم زمان ۱۰ ثانیه ±۲  تا ۳۰ دقیقه ± ۲

محدوده آشکار سازی : ۲۰ متر در دمای ۲۴ درجه سانتیگراد

دارای سه سنسور

توان خروجی : با لامپ کم مصرف

۲۰۰W (110-130 V/AC)

۳۰۰w ( 220-240 V/AC)

قابل استفاده در سرویس بهداشتی

سنسور سقفی حضور SE09

سنسور سقفی سه سنسور روکار SE03

سنسور سقفی سه سنسور روکار SE 03

زاویه پوشش ۳۶۰ درجه

قابلیت تنظیم زمان ۱۰ ثانیه ±۲  تا ۱۵ دقیقه ± ۲

محدوده آشکار سازی :۳ متر تا ۱۲ متر در دمای ۲۴ درجه سانتیگراد

توان ورودی :       ۱۱۰-۲۴۰ V/AC

توان فرکانسی : ۵۰/۶۰ HZ

توان خروجی : با لامپ کم مصرف

۲۰۰W (110-130 V/AC)

۳۰۰w ( 220-240 V/AC)

سنسور سقفی سه سنسور روکار SE03

سنسور سقفی سه سنسور روکار SE03B

 

سنسور سقفی سه سنسور روکار SE03B

زاویه پوشش ۳۶۰ درجه

قابلیت تنظیم زمان ۱۰ ثانیه ±۲  تا ۱۵ دقیقه ± ۲

محدوده آشکار سازی :۳ متر تا ۱۲ متر در دمای ۲۴ درجه سانتیگراد

توان ورودی :       ۱۱۰-۲۴۰ V/AC

توان فرکانسی : ۵۰/۶۰ HZ

توان خروجی : با لامپ کم مصرف

۲۰۰W (110-130 V/AC)

۳۰۰w ( 220-240 V/AC)

سنسور سقفی سه سنسور روکار SE03B

سنسور سقفی تک سنسور روکار SE01

 

سنسور سقفی تک سنسور روکار SE01

زاویه پوشش ۳۶۰ درجه

قابلیت تنظیم زمان ۱۰ ثانیه ±۲  تا ۱۵ دقیقه ± ۲

محدوده آشکار سازی :  ۹ متر در دمای ۲۴ درجه سانتیگراد

توان ورودی :       ۱۱۰-۲۴۰ V/AC

توان فرکانسی : ۵۰/۶۰ HZ

توان خروجی : با لامپ کم مصرف

۲۰۰W (110-130 V/AC)

۳۰۰w ( 220-240 V/AC)

سنسور سقفی تک سنسور روکار SE01

سنسور سقفی روکار تک سنسور SE01B

سنسور سقفی روکار تک سنسور SE01B

 

زاویه پوشش ۳۶۰ درجه

قابلیت تنظیم زمان ۱۰ ثانیه ±۲  تا ۱۵ دقیقه ± ۲

محدوده آشکار سازی :۳ متر تا ۱۲ متر در دمای ۲۴ درجه سانتیگراد

توان ورودی :       ۱۱۰-۲۴۰ V/AC

توان فرکانسی : ۵۰/۶۰ HZ

توان خروجی : با لامپ کم مصرف

۲۰۰W (110-130 V/AC)

۳۰۰w ( 220-240 V/AC)

سنسور سقفی روکار تک سنسور SE01B